Kan kreditor så ta halvdelen af huset?

Hej Jeg har lige er hurtigt spørsmål omkring arv af ejendom. Vi er 2 søskende der forhåbenligt om lang tid skal arv ejendom. Hvis den ene er forgældet og vi begge arver 50/50 % af ejendomen, hva sker der så? Kan kreditor så ta halvdelen af huset?

Det kan ikke helt stilles op sådan. Nu ved jeg ikke, om det kun er den ene, af dine forældre der lever. I dette tilfælde vil arven skulle opgøres ved dennes død. Her indgår alle aktiver i boet, hvor man ikke isoleret set udelukkende kan se på ejendommen, da arven omfatter din forældres samlede aktiver.

Når en forgældet person modtager arv, vil kreditorerne formegentlig komme og indfri gælden. I dette tilfælde ville din søskende kunne give arveafkald til fordel for dig, så kreditorerne ikke kan gøre udlæg i arven. Her er det dog vigtigt, at det gøres med den forventede arv (inden din forældre dør), da kreditorerne kan gøre indsigelser ved falden arv (efter din forældre er død). Du kan dog ikke fortryde et arveafkald, men det står din forældre frit for at rive det i stykker, så du kommer til at arve igen.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har brug for yderligere hjælp. Så kan vi aftale de nærmere vilkår for min bistand.

6. Helt konkret: Python bivittatus må jeg holde den som privat person? (det er en slange).

Jeg kan ikke se den på listen over dyr som private ikke må holde. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175350

Den slange som du nævner falder under tigerpyton, hvilket er forbudt at holde som kæledyr i Danmark. Du må derfor ikke have den som privat person.

7. Jeg blev stoppet af 3 betjente som ville høre hvad jeg lavede her, altså hvor jeg var ved min gamle skole. Jeg ved man har pligt til at oplyse navn, adresse, og fødselsdato hvis de beder om det. Man behøver vist ikke at fortælle dem hvad man foretager sig, og de må ikke kropsvisitere uden de har arresteret dig.

Den ene betjent indrømmerede direkte at han diskriminerede imod mig baseret på mit udseende, jeg var “i målgruppen” som han sagde. Er der ikke noget der hedder begrundet mistanke, og kan ens udseende alene være nok, fordi man passer til en målgruppe? Det var en lidt ubehagelig episode sådan at blive mødt op lige pludselig bare fordi man er i nærheden af en skole og de vil vide hvad man laver her og dømmer ens udseende.

Politiet må foretage en visitation når der foreligger en rimelig begrundet mistanke om at den pågældende har begået en forbrydelse og at det er af væsentlig betydning for efterforskningen. Det følger af retsplejelovens § 792 og 792a, der lyder:

§ 792

Som led i efterforskningen kan der efter reglerne i dette kapitel foretages legemsindgreb mod sigtede og andre ved

1. besigtigelse af legemets ydre, optagelse af fotografier, aftryk og lignende af legemets ydre samt visitation af det tøj, som den pågældende er iført (legemsbesigtigelse), og

2. nærmere undersøgelse af legemet, herunder af dets hulrum, udtagelse af spyt- eller blodprøver eller andre tilsvarende prøver, røntgenundersøgelse og lignende (legemsundersøgelse).

Stk. 2. Legemsindgreb mod anholdte personer kan tillige foretages efter § 758, stk. 1.

Du kan finde også en god forsvarsadvokat i Odense

§ 792 a

Legemsbesigtigelse af en sigtet må kun foretages, såfremt

1. den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og

2. indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

Politiet har dog ret til i visitationszoner uden videre at visitere alle de personer der befinder sig der. Hvis politiet har stoppet dig udenfor en visitationszone og kropsvisiteret dig, kan du have krav på erstatning, hvis de har tilbageholdt dig i mere end 10 min.

Hvis du mener at politiet har visiteret dig ubegrundet kan du klage over politiets disposition. Forsvarsadvokat odense kan styre til hele proces.

Har du behov for bistand er du velkommen til at kontakte mig.